Facebook

Contract de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. ...................... din ............................

 1. Dispoziţii generale
  1. Pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract este organizat de Societatea Comercială EUROPA TRAVEL SPECIALIST SRL, cu sediul în Bucureşti, Str. Ion Maiorescu Nr. 8, Sector 2, cod unic de înregistrare 34055205, operator de date cu caracter personal nr. 0007857, titulară a agenţiei de turism EUROPA TRAVEL, cu sediul în Bucureşti, Soseaua Mihai Bravu, nr. 62A, Cladirea SPECTRUM, Sector 1, cu licenţa de turism nr. 2857, denumita in continuare EUROPA TRAVEL.
  2. Agenţia comercializează pachete de servicii turistice în următoarele variante:
   • a) servicii turistice la cererea clientului;
   • b) servicii turistice preorganizate, denumite în continuare servicii din oferta standard.
  3. Contractul incepe la data semnarii si se incheie la data finalizarii serviciilor turistice contractate.
 2. Obiectul contractului
  1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către EUROPA TRAVEL a uneia dintre variantele de servicii turistice prevăzute la cap. I, în schimbul plăţii preţului.
  2. Caracteristicile serviciilor turistice la care se obligă EUROPA TRAVEL sunt descrise în materialele de prezentare (cataloage, broşuri, pliante, note), în cazul ofertei standard sau în confirmarea de servicii, în cazul serviciilor la cerere.
  3. Orice alte servicii turistice neînscrise în materialele de prezentare sau în confirmarea de servicii nu fac obiectul prezentului contract şi nu atrag răspunderea EUROPA TRAVEL.
 3. Tarife, condiţii şi termene de plată

  Tarifele pachetelor de servicii sunt stabilite prin contract.

  Tarifele cuprind atât contravaloarea serviciilor de bază cât şi contravaloarea serviciilor suplimentare solicitate de TURIST precum şi a eventualelor taxe obligatorii.

  Tarifele pot fi modificate unilateral de EUROPA TRAVEL ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, inclusiv costul carburantului, redevenţelor şi taxelor aferente serviciilor rutiere, feroviare, aeriene sau navale, a taxelor de turist sau a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

  În cazul în care preţul stabilit prin contract este majorat cu peste 10 %, TURISTUL poate rezilia contractul, cu dreptul de recuperare a sumelor achitate, notificând agenţiei intenţia de reziliere, în scris, în termen de 3 zile de la data comunicării preţurilor majorate.

  TURISTUL are obligaţia să achite 30% din preţul serviciilor solicitate în momentul semnării contractului iar restul sumei trebuie achitată până cel mai târziu cu 15 zile înainte de începerea programului. Dacă contractul se incheie in ultimele 21 de zile pana la data plecarii, serviciile vor fi achitate integral la semnarea contractului.

  Nerespectarea de către TURIST a termenelor de plată dă dreptul agenţiei EUROPA TRAVEL să rezilieze contractul şi să solicite despăgubiri pentru daunele suferite.

 4. Drepturile şi obligaţiile EUROPA TRAVEL
  1. În cazul în care EUROPA TRAVEL este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării.
  2. În cazul în care, in interiorul termenului de 15 zile sau după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract se modifica sau nu este realizată ori agenţia de turism organizatoare constată că nu le va putea realiza, EUROPA TRAVEL este obligată:
   • a) să ofere turistului alternative corespunzătoare, fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
   • b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele oferite sau efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
   • c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să restituie intreaga suma pana la plecare sau sa asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.
  3. EUROPA TRAVEL este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv în situaţia în care aceste obligaţii trebuiau îndeplinite de către o altă agenţie de turism sau de către alţi prestatori de servicii, cu excepţia următoarelor cazuri:
   • a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
   • b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră.
  4. Agenţia are obligaţia să furnizeze turistului înainte de data plecării, următoarele informaţii:
   • a) orarul, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
   • b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, cele ale autorităţilor locale care pot ajuta turistul în caz de nevoie; în cazul în care aceste reprezentanţe sau autorităţi locale nu există, turistul trebuie să dispună de un număr de apel de urgenţă sau de orice altă informaţie care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;
   • c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;
   • d) posibilitatea semnării unui contract de asigurare facultativă, care să acopere taxele de transfer al turistului, sau a unui contract de asistenţă, care să acopere taxele de repatriere în caz de accidentare ori de boală.
 5. Drepturile şi obligaţiile turistului
  1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în pachetul de servicii turistice contractat, cu acordul EUROPA TRAVEL.
  2. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia cedării.
  3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.
   1. Turistul este obligat să comunice EUROPA TRAVEL, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. IV, pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:
    • a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau
    • b) acceptarea noilor condiţii ale contractului; lipsa unei cereri exprese de reziliere din partea titularului de contract se considera acceptare tacita a noilor conditii si nu da dreptul la revendicari ulterioare.
   2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau EUROPA TRAVEL anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
    • a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de EUROPA TRAVEL;
    • b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea diferenţei de preţ;
    • c) să i se ramburseze toate sumele achitate în virtutea contractului.
   3. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite EUROPA TRAVEL şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului inţial, cu excepţia cazurilor în care:
    • a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar EUROPA TRAVEL a informat turistul în scris, în termenul menţionat în contract;
    • b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră;
    • c) anularea s-a făcut din vina turistului.
  4. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească EUROPA TRAVEL pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite si dovedite conform legii. Dacă turistul, după achitarea şi confirmarea serviciilor, solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract.
  5. Turistul este obligat să achite taxele locale, daca este cazul, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la EUROPA TRAVEL.
  6. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie, să păstreze integritatea bunurilor din unităţile de cazare, alimentaţie publică, mijloace de transport, în caz contrar urmând să suporte contravaloarea pagubelor produse.
 6. Asigurări
  1. Turistul este asigurat pentru riscul de insolvabilitate şi/sau de faliment al Agenţiei la Societatea de Asigurare GERMAN ROMANIAN ASSURANCE, cu sediul în Bucureşti, str. Emil Garleanu, nr. 11, sector 3, tel 021-3217428.
  2. Condiţiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt prevăzute în poliţa de de asigurare nr. 583 şi pot fi consultate la sediul EUROPA TRAVEL.
 7. Renunţări, penalizări, despăgubiri
  1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, în cazul serviciilor la cerere sau al ofertei standard, el datorează EUROPA TRAVEL penalizări după cum urmează:
   • a) gratuit, dacă renunţarea se face cu mai mult de 60 de zile calendaristice înainte de data plecării;
   • b) 40% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 30 - 59 de zile înainte de data plecării;
   • c) 60% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 19 - 29 de zile înainte de data plecării;
   • d) 80% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 8 - 18 zile înainte de data plecării;
   • e) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în ultimile 7 zile sau pentru neprezentarea la program.
  2. În cazul biletelor de odihnă şi/sau de tratament, pentru retragerea din vina turistului se aplică următoarele penalizări:
   • a) dacă cererea de restituire se depune cel târziu cu 25 zile înainte de începerea sejurului, penalizarea este egală cu contravaloarea comisionului Agenţiei cu T.V.A. aferentă;
   • b) dacă cererea de restituire se depune într-un interval mai mic de 25 zile înainte de data începerii sejurului sau dacă turistul nu se prezintă în staţiune la data înscrisă în bilet, penalizarea va fi de 100 %;
  3. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către autoritati.
  4. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar cererea de renunţare nu este luată în considerare.
  5. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract, despăgubiri ce nu pot depăşi de două ori preţul pachetului de servicii turistice prevăzut în contract. Agenţia este răspunzătoare până la acoperirea integrală a prejudiciului în cazul în care este responsabilă de rănirea sau decesul turistului ca urmare a acţiunilor directe ori a neglijenţei sale, constatate de organele de ancheta oficiale(statale).
 8. Reclamaţii
  1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât EUROPA TRAVEL, cât şi prestatorului de servicii (hotel, restaurant, etc).
  2. Atât EUROPA TRAVEL, cât şi prestatorul de servicii vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca în termen de 15 zile calendaristice să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin în condiţiile prezentului contract.
 9. Dispoziţii finale
  1. În cazul intermedierii de către EUROPA TRAVEL a serviciilor de transport aerian, naval, feroviar sau rutier, acestea intră sub incidenţa reglementărilor impuse de transportator.
  2. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, EUROPA TRAVEL prelucrează datele cu caracter personal furnizate de turist prin contractul de comercializare al serviciilor turistice si prin chestionare, în scopul finalizarii raportului juridic, al organizarii programelor turistice si pentru actiuni de marketing. Datele nu vor fi vor fi dezvăluite unor terte persoane, fizice sau juridice. Pe viitor, datele privind adresa postala, adresa de e-mail si numerele de telefon permit EUROPA TRAVEL să ţina la curent turistii cu activitatea agentiei. În cazul în care nu doriţi aceasta, bifaţi NU. Conform Legii nr. 677/2001, turistul beneficiaza de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Are dreptul să se opuna prelucrării datelor personale şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, pot adresa o cerere scrisă, datată şi semnată, la EUROPA TRAVEL. De asemenea, le este recunoscut dreptul de a se adresa justiţiei.
  3. Contractul corespunde prevederilor legale în vigoare la data redactării. El poate suferi modificări impuse de noua legislaţie.

Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.